നിങ്ങൾക്ക് മലബന്ധം (constipation) ആണോ? | M&M Gastro Care India | epi-036

M&M Gastro Care India youtube subscribe link: www.lapgastrosurgery.com The “M&M Gastro Care India” is at the forefront of gastro and liver,laparoscopic education and awareness creation on the Internet. Dr Manoj Kumar Ayyappath has been well […]

Najlepsze PIEROGI W WARSZAWIE? Domowa kuchnia ukraińska – sprawdzam! | GASTRO VLOG #230

Dzisiaj zapoznałem się z domową kuchnią ukraińską w restauracji Concept Wschodni, gdzie trafiłem na moim zdaniem najlepsze pierogi w Warszawie! Ale jest tu o wiele więcej! Więc jeśli zastanawiacie się, gdzie zjeść w stolicy i […]